Bản quyền phần mềm thuộc Bộ Tư pháp
Địa chỉ: 60 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.
Website: http://moj.gov.vn

Thông báo:

Hiện nay Bộ Tư pháp đã đăng tải Tài liệu hướng dẫn sử dụng và Các mẫu công văn đề nghị hủy hồ sơ phiên bản mới nhất lên phần mềm , đề nghị các đơn vị tải về để đọc và sử dụng. Bên cạnh đó, nhằm phục vụ hỗ trợ một cách tốt nhất cho người dùng và thuận tiện trong giao tiếp, đề nghị các đồng chí cập nhật đầy đủ số điện thoại di động và ngày sinh của mình vào mục thông tin cá nhân cũng như cập nhật địa chỉ chính xác của Ủy ban / Phòng Tư pháp / Sở Tư pháp lên mục cấu hình hệ thống.
Vậy Bộ Tư pháp trân trọng thông báo.