Bản quyền phần mềm thuộc Bộ Tư pháp
Địa chỉ: 60 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.
Website: http://moj.gov.vn

Thông báo:

Từ ngày 10/1/2018, Bộ Tư pháp chính thức chuyển giao quyền quản lý tài khoản người dùng Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử và Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch tại địa phương cho Sở Tư pháp. Vì vậy, khi có thay đổi thông tin về người dùng phần mềm, Bộ Tư pháp đề nghị:
- UBND cấp xã tập hợp thông tin về người dùng (gồm Tên đơn vị, Họ và tên, Số CMND / Số thẻ CCCD, Số điện thoại) và gửi về Phòng Tư pháp cấp huyện cấp trên để Phòng Tư pháp tập hợp thông tin gửi Sở Tư pháp xử lý;
- Phòng Tư pháp cấp huyện tập hợp thông tin người dùng cần xử lý thông tin tài khoản (cấp mới, hủy, xóa...) và gửi về Sở Tư pháp để Sở Tư pháp xử lý.

Vậy Bộ Tư pháp trân trọng thông báo.