Bản quyền phần mềm thuộc Bộ Tư pháp
Địa chỉ: 60 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.
Website: http://moj.gov.vn

Thông báo:

Bộ Tư pháp đã chính thức triển khai Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử phiên bản mới với đầy đủ các chức năng:
- Quản lý Sổ khai sinh điện tử;
- Cho phép chỉnh sửa thông tin khai sinh khi có sai sót trong quá trình cập nhật dữ liệu;
- Cho phép thực hiện cải chính, thay đổi, bổ sung thông tin.

Đề nghị các đơn vị tham gia sử dụng phần mềm chủ động rà soát lại dữ liệu đã cập nhật và tiến hành chỉnh sửa, cải chính, thay đổi hoặc bổ sung thông tin nếu cần thiết.